Taxonomic tree:


Click on:

a taxon name


to get more information
to unfold the taxonomic tree
to fold back the taxonomic tree


Animalia (22779 species)
Phylum Annelida (178 species)
Phylum Arthropoda (20097 species)
Class Arachnida (889 species)
Class Branchiopoda (3 species)
Class Chilopoda (42 species)
Class Diplopoda (58 species)
Class Entognatha (1 species)
Class Insecta (18469 species)
Order Coleoptera (4078 species)
Order Dermaptera (6 species)
Order Dictyoptera (9 species)
Order Diptera (5104 species)
Family Acartophthalmidae (2 species)
Family Acroceridae (7 species)
Family Agromyzidae (198 species)
Family Anisopodidae (6 species)
Family Anthomyiidae (121 species)
Family Anthomyzidae (10 species)
Family Asilidae (40 species)
Family Asteiidae (6 species)
Family Atelestidae (2 species)
Family Athericidae (3 species)
Family Aulacigastridae (1 species)
Family Bibionidae (16 species)
Family Bolitophilidae (8 species)
Family Bombyliidae (18 species)
Family Braulidae (1 species)
Family Calliphoridae (38 species)
Family Camillidae (4 species)
Family Campichoetidae (2 species)
Family Canacidae (2 species)
Family Carnidae (5 species)
Family Cecidomyiidae (345 species)
Family Ceratopogonidae (110 species)
Family Chamaemyiidae (22 species)
Family Chaoboridae (6 species)
Family Chironomidae (428 species)
Family Chloropidae (144 species)
Family Chyromyidae (3 species)
Family Clusiidae (7 species)
Family Coelopidae (5 species)
Family Coenomyiidae (1 species)
Family Conopidae (33 species)
Family Culicidae mosquitoes (35 species)
Family Cylindrotomidae (4 species)
Family Diadocidiidae (2 species)
Family Diastatidae (5 species)
Family Ditomyiidae (2 species)
Family Dixidae (14 species)
Family Dolichopodidae (244 species)
Family Drosophilidae (46 species)
Family Dryomyzidae (3 species)
Family Empididae (180 species)
Genus Chelifera (7 species)
Genus Chelipoda (2 species)
Genus Clinocera (1 species)
Genus Dolichocephala (6 species)
 Genus Empis (63 species)
Empis acinerea
Empis aemula
Empis aestiva
Empis albinervis
Empis albopilosa
Empis bicuspidata
Empis bistortae
Empis borealis
Empis caudatula
Empis chioptera
Empis ciliata
Empis confusa
Empis dasyprocta
Empis decora
Empis digramma
Empis femorata
Empis genualis
Empis gooti
Empis grisea
Empis hyalipennis
Empis impennis
Empis laminata
Empis lepidopus
Empis levis
Empis livida
Empis lutea
Empis melanotricha
Empis nigricans
Empis nigripes
Empis nigritarsis
Empis nitida
Empis nuntia
Empis opaca
Empis pennipes
Empis picipes
Empis pilimana
Empis planetica
Empis praevia
Empis prodromus
Empis punctata
Empis rufiventris
Empis scutellata
Empis sericans
Empis serotina
Empis stercorea
Empis syrovatkai
Empis tanysphyra
Empis tessellata
Empis testacea
Empis trigramma
Empis variegata
Empis vitripennis
Empis woodi
Genus Gloma (1 species)
Genus Heleodromia (1 species)
Genus Hemerodromia (4 species)
Genus Hilara (62 species)
Genus Kowarzia (1 species)
Genus Phyllodromia (1 species)
Genus Ragas (3 species)
Genus Rhamphomyia (60 species)
Genus Trichopeza (1 species)
Genus Wiedemannia (1 species)
Family Ephydridae (106 species)
Family Fanniidae (41 species)
Family Helcomyzidae (1 species)
Family Heleomyzidae (47 species)
Family Heterocheilidae (1 species)
Family Hippoboscidae (12 species)
Family Hybotidae (125 species)
Family Keroplatidae (36 species)
Family Lauxaniidae (48 species)
Family Limoniidae (144 species)
Family Lonchaeidae (34 species)
Family Lonchopteridae (7 species)
Family Megamerinidae (1 species)
Family Micropezidae (9 species)
Family Microphoridae (3 species)
Family Milichiidae (9 species)
Family Muscidae (190 species)
Family Mycetobiidae (1 species)
Family Mycetophilidae (244 species)
Family Nycteribiidae (4 species)
Family Odiniidae (5 species)
Family Oestridae (12 species)
Family Opetiidae (1 species)
Family Opomyzidae (14 species)
Family Pallopteridae (9 species)
Family Pediciidae (12 species)
Family Periscelididae (2 species)
Family Phaeomyiidae (2 species)
Family Phoridae (262 species)
Family Piophilidae (10 species)
Family Pipunculidae (80 species)
Family Platypezidae (24 species)
Family Platystomatidae (2 species)
Family Psilidae (25 species)
Family Psychodidae (49 species)
Family Ptychopteridae (7 species)
Family Rhagionidae (19 species)
Family Rhinophoridae (7 species)
Family Sarcophagidae (74 species)
Family Scathophagidae (43 species)
Family Scatopsidae (32 species)
Family Scenopinidae (1 species)
Family Sciaridae (80 species)
Family Sciomyzidae (58 species)
Family Sepsidae (24 species)
Family Simuliidae (17 species)
Family Sphaeroceridae (77 species)
Family Stratiomyidae (43 species)
Family Syrphidae (332 species)
Family Tabanidae (38 species)
Family Tachinidae (334 species)
Family Tanypezidae (1 species)
Family Tephritidae (79 species)
Family Tethinidae (7 species)
Family Thaumaleidae (1 species)
Family Therevidae (14 species)
Family Tipulidae (89 species)
Family Trichoceridae (8 species)
Family Ulidiidae (14 species)
Family Xylomyidae (2 species)
Family Xylophagidae (2 species)
Order Embioptera (1 species)
Order Ephemeroptera (65 species)
Order Hemiptera (1128 species)
Order Hymenoptera (5017 species)
Order Lepidoptera (2282 species)
Order Mecoptera (6 species)
Order Megaloptera (3 species)
Order Microcoryphia (5 species)
Order Neuroptera (59 species)
Order Odonata (75 species)
Order Orthoptera (61 species)
Order Plecoptera (31 species)
Order Raphidioptera (6 species)
Order Siphonaptera (50 species)
Order Strepsiptera (7 species)
Order Thysanoptera (280 species)
Order Trichoptera (191 species)
Order Zygentoma (5 species)
Class Malacostraca (283 species)
Class Maxillopoda (199 species)
Class Ostracoda (129 species)
Class Pauropoda (8 species)
Class Pycnogonida (16 species)
Phylum Bryozoa (154 species)
Phylum Cephalorhyncha (2 species)
Phylum Chaetognatha (1 species)
Phylum Chordata (893 species)
Phylum Ciliophora (13 species)
Phylum Cnidaria (52 species)
Phylum Echinodermata (27 species)
Phylum Echiura (2 species)
Phylum Entoprocta (1 species)
Phylum Gastrotricha (36 species)
Phylum Mollusca (334 species)
Phylum Nematoda (469 species)
Phylum Nemertina (10 species)
Phylum Phoronida (1 species)
Phylum Platyhelminthes (164 species)
Phylum Porifera (34 species)
Phylum Rotifera (306 species)
Phylum Sipuncula (1 species)
Chromista (126 species)
Fungi (8638 species)
Plantae (2633 species)

Previous page